مخمل کش کره کد 106-105

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 107

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 109-108

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 111-110

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 114-112

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 116-115

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 118-117

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 120-119

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 122-121

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 124-123

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر

مخمل کش کره کد 126-125

رنگبندي كامل مناسب جواهر دوزي و هنرهاي دستي سایز :50*50 سانتیمتر